กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุดารัตน์ สุขเขียว
ครู คศ.1

นางสุภาพร สุวรรณละออง
ครู คศ.1

นางสาวอรทัย ศรีพัฒน์