กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุดารัตน์ สุขเขียว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอรทัย ศรีพัฒน์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพรนิพา วงษ์ถวิล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2