กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธีระวัฒน์ ศรีภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุจิตรา ศรีคง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนงลักษณ์ หอมหวล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2