กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธีระวัฒน์ ศรีภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุจิตรา ศรีคง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวโสรดา เพชรย้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนงลักษณ์ หอมหวล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวบุษกร อุทัยรัตน์
ครูอัตราจ้าง