กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเครือวัลย์ ชูหนู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธีระวัฒน์ ศรีภักดี
ครู คศ.1

นางสาวสุจิตรา ศรีคง

นางสาวสุพัตรา ทองจาร

นางสาวโสรดา เพชรย้อย
ครูผู้ช่วย