กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธีระวัฒน์ ศรีภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเครือวัลย์ ชูหนู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุจิตรา ศรีคง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวโสรดา เพชรย้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนงลักษณ์ หอมหวล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2