คณะผู้บริหาร

นางมนัสชนก ทองชล
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน