คณะผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ ทองสมุทร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมนัสชนก ทองชล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา