คณะผู้บริหาร

นายอู๊ต ตรีอุดม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมนัสชนก ทองชล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา