กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอัสม๊ะห์ เส็นบัตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0832433848

นางสาวนลัทพร มีแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0833956182

นางสาวนันทวดี ใจห้าว
ครู คศ.1