กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิภาณี ช่วยเนียม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนลัทพร มีแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายจำเริญ ราชสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนันทวดี ใจห้าว
ครู คศ.1