กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนลัทพร มีแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายจำเริญ ราชสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนันทวดี ใจห้าว
ครู คศ.1

นางสาวอัสม๊ะ เส็นบัตร
ครูผู้ช่วย