สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

พระพิฆเนศวร์ พระหัตถ์ขวาถือคบเพลิง หมายถึง การส่องแสงสว่างก่อให้เกิดปัญญา 
พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คือ อริยสัจสี่ 
เปรียบมนุษย์เป็นดอกบัวสี่เหล่า