ที่อยู่โรงเรียน
ที่อยู่โรงเรียน
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา

     ๐  ตั้งอยู่เลขที่ 391  หมู่.1  ตำบลท่าอุแท  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84340 

     ๐  โทรศัพท์ 077933447 

     ๐  โทรสาร 077933447 

     ๐  e-mail : thautae.school@gmail.com  

     ๐  เว็ปไซต์  http://www.tpy.ac.th

     ๐  Facebook : 
https://www.facebook.com/thautae.school/