วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

  • วิสัยทัศน์ (vision)

  • โรงเรียนท่าอุแทพิทยา เป็นโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ก้าวทันเทคโนโลยี