ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอู๊ต ตรีอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางมนัสชนก ทองชล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชราพรรณ เพชอาวุธ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระวัฒน์ ศรีภักดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดารัตน์ สุขเขียว
ตำแหน่ง : หัวหน้างานฝ่ายบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางจารุพร ณ นคร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :