กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอลงกรณ์ จันทร์เพ็ญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ
ครู คศ.2