กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอลงกรณ์ จันทร์เพ็ญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวเกศริน สมบัติไชย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3