กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระ คงศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมพล สุวรรณโชติ
ครู คศ.3

นายอลงกรณ์ จันทร์เพ็ญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกศริน สมบัติไชย
พนักงานราชการ

นางสาวภัทราวรรณ นุ่มทอง