กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอุสุมา หนูเกื้อ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจารุพร ณ นคร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายรอสือลี สาเมาะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจันทนา ฮั่นสกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1