กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายรอสือลี สาเมาะ
ครู คศ.1

นางจารุพร ณ นคร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวจิราภา อินทพัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอุสุมา หนูเกื้อ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจันทนา ฮั่นสกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1