กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจารุพร ณ นคร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายรอสือลี สาเมาะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางโสรดา โรมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจันทนา ฮั่นสกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศุภานิช อินตา
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษกร อุทัยรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3