กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายรอสือลี สาเมาะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจารุพร ณ นคร
ครู คศ.1

นางสาวจิราภา อินทพัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวอุสุมา หนูเกื้อ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญรัตน์ ศรีรา

นางสาวจันทนา ฮั่นสกุล
ครูผู้ช่วย