กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชฏาทิพย์ พูนนาผล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจิราวรรณ ศรีวรกร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวณัฐนิชา ปราบนคร
ครูผู้ช่วย