กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชฏาทิพย์ พูนนาผล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจิราวรรณ ศรีวรกร
ครู คศ.2

นายสมศ เจริญวิลาศพงษ์
ครู คศ.2

นางสาวณัฐนิชา โพนพันนา
ครูผู้ช่วย