กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวภัทรพร สุขมาก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายฉลาด สุขเขียว
ครู คศ.2

นางวัลชุลี สุวรรณโชติ
ครู คศ.2

นางสาวภัชรพร มีคล้าย
ครูผู้ช่วย

นางสาวเนตรชนก มีนวลชื่น
ครูผู้ช่วย