กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวภัชรพร มีคล้าย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวัลชุลี สุวรรณโชติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวเนตรชนก มีนวลชื่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวจริยา ชุมกลัด
ครูผู้ช่วย

นายฉลาด สุขเขียว