กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวภัทรพร สุขมาก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวัลชุลี สุวรรณโชติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวภัชรพร มีคล้าย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเนตรชนก มีนวลชื่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0