กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุชิลา พงษ์พุ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอรณิช สีเต้ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3