ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๑  ม.  ๑  ตำบลท่าอุแท  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๓๔๐โทรศัพท์ -๗๗๙๓-๓๔๔๗ โทรสาร -๗๗๙๓-๓๔๔๗ e-mail : thautae.school@gmail.com  เว็ปไซด์  http://www.tpy.ac.th  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

          โรงเรียนท่าอุแทพิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  รับนักเรียนชาย หญิง เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

          เนื้อที่โรงเรียนท่าอุแทพิทยา มีเนื้อที่  ๕๕ ไร่

          มีเขตพื้นที่บริการจำนวน  ตำบล ได้แก่

ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์

ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์

ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก

ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก