ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ต.ค. 64 ถึง 08 ต.ค. 64 สอบกลางภาค
05 ต.ค. 64 สอบปลายภาค
28 ต.ค. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
นักเรียน โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
15 ต.ค. 62 รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นักเรียน โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
21 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสมาต และวันขึ้นปีใหม่
18 ธ.ค. 61 ถึง 20 ธ.ค. 61 สอบกลางภาค
ชุดนักเรียน
31 ก.ค. 61 ถึง 02 ส.ค. 61 สอบกลางภาค
16 พ.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
08 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
นักเรียน
07 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1และม.4
นักเรียน