ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ม.ค. 61 ถึง 31 ม.ค. 61 เข้าค่าลูกเสือ
กองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๗ ที่อยู่ ๑๑๙ หมู่ ๕ ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐