ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61 กิจกรรมปรับพท้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
นักเรียน
07 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1และม.4
นักเรียน