ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565
05 ต.ค. 65 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ
04 ต.ค. 65 ตรวจ ปพ.5 ภาคเรียนที่1
03 ต.ค. 65 ส่ง ปพ.5 และ sgs ภาคเรียนที่1
29 ก.ย. 65 ถึง 02 ต.ค. 65 กรอกคะแนนปลายภาค ภาคเรียนที่1 ในระบบ sgs
26 ก.ย. 65 ถึง 28 ก.ย. 65 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่1
19 ก.ย. 65 ถึง 20 ก.ย. 65 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1
12 ก.ย. 65 ถึง 16 ก.ย. 65 นักเรียนดำเนินการขอเวลาเรียนกับครูประจำวิชาให้ครบ 80%
08 ก.ย. 65 ถึง 09 ก.ย. 65 ส่งปพ.5 ครั้งที่4
ห้องทะเบียน
08 ส.ค. 65 ถึง 11 ส.ค. 65 กรอกคะแนนก่อนกลางภาค/กลางภาค ในระบบsgs
05 ส.ค. 65 ถึง 06 ส.ค. 65 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มเวลาเรียนไม่ถึง 80%
01 ส.ค. 65 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่3
ห้องทะเบียน
20 ก.ค. 65 ถึง 22 ก.ค. 65 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่1
11 ก.ค. 65 ถึง 12 ก.ค. 65 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1
04 ก.ค. 65 ถึง 05 ก.ค. 65 ส่งปพ.5 ครั้งที่2
ห้องทะเบียน
06 มิ.ย. 65 ถึง 07 มิ.ย. 65 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
ห้องทะเบียน
02 มิ.ย. 65 ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
01 มิ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ