คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธเนศร์ ศรีรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ เทพเลื่อน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ คล้ายสุวรรณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ นวลมูสิก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรพงษ์ วิจักขณ์รัตนะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นายอนิรุทธ์ ศรีพัฒน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นายเชษฐพล อัสดาธร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นายศุขโข อ่อนนวล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเนตร อินทร์เมือง
ตำแหน่ง : ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน