กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O6.1 รัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักรไทย 2560
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
O6.2 พรบการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
O6.3 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
O6.7 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
O6.6 พรบ. การศึกษาภาคบังคับ 2545
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
O6.5 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
O6.4 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65